Hair transplant in Turkey

Chennai

Dr. Thaj Laser Skin & Hair Clinic - Chennai

Dr. Thajudheen MD
Dr. Thaj Laser Skin & Hair Clinic - Chennai

About Us

  • N#5(O#17, 1st St, Bharathy Nagar, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017, India
  • +91 96000 23789
  • Dr. Thaj Laser Skin & Hair Clinic - Chennai
  • https://laserskincarehome.com/
  • ["https://www.facebook.com/drthajlaserclinic"]
    • ["https://www.instagram.com/drthajlaserclinic/"]
      • []