Hair transplant in Turkey

Mumbai

Dr. Saurabh Shah , Hair Transplant Surgeon/Dermatologist/Skin specialist

Dr. Saurabh Shah
Dr. Saurabh Shah , Hair Transplant Surgeon/Dermatologist/Skin specialist

About Us

  • 208, Mehta Bhavan,, Hinduja College Lane,, Charni road, behind Saifee Hospital, Mumbai, Maharashtra 400004, India
  • +91 22 2380 9450
  • Dr. Saurabh Shah , Hair Transplant Surgeon/Dermatologist/Skin specialist
  • https://drsaurabhshah.com/
  • ["https://facebook.com/drsaurabh.shah.5"]